No

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsområden i No sett utifrån uppnåendemålen

Här har jag samlat ihop alla uppnåendemål inom no-ämnena. Målen har grupperats i områden som jag tycker är lämpliga. Du ser dem nedan till vänster. Områdena ligger ordnade så att de som lämpar sig för yngre elever kommer först och de för äldre elever kommer mot slutet.

År 6

Baskemi och Materia

 • känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen, (Ke)

Utvecklingssamtal


Det naturvetenskapliga arbetssättet

 • kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas, (Ke)
 • ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller, (Ke)
 • ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller, (Fy)
 • kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas, (Fy)
 • kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras utformning, (Bi)
 • kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet, (Ke)

Utvecklingssamtal


Växter och Djur samt fotosyntesen och celler

De enda mål som finns för växter och djur hör till år 5.

 • ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden, (Bi)
 • ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar, (Bi)

Naturvetenskap i vardagen

 • ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet, (Ke)
 • kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaer i fysik har bidragit till förbättring av våra levnadsvillkor, samt ge exempel på hur de har missbrukats, (Fy)
 • kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället. (Ke)
 • ha inblick i några tillämpningar av fysik inom exempelvis medicin, kommunikation och informationsteknik, (Fy)
 • kunna med hjälp av exempel belysa hur biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild (Bi 13)
 • kunna med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt hur denna kunskap har missbrukats (Ke 12)
 • kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag, (Fy)
 • kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till förbättringen av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats (Bi 15)
 • kunna med hjälp av exempel belysa hur fysikens upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild (Fy 11)

År 7

No-intro år 7

Kropp och hälsa 1

Här återfinns samma mål som under kropp och hälsa 2.

 • ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsan, (Bi)
 • kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor. (Bi)
 • ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans, (Bi)

Materia och värme

 • ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter, (Ke)
 • ha insikt i materiens uppbyggnad av elementarpartiklar och atomer, (Fy)
 • ha kunskap om tryck, värme och temperatur i sammanhang med materiens olika former (Fy 2)

Ellära 1

Här återfinns samma mål som under ellära 2.

 • ha kunskap om principerna för den elektriska kretsen och känna till begrepp som ström, spänning, elektrisk energi och effekt samt om olika sätt att generera elektrisk ström (Fy 4)

Luft

 • ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som korrosion och förbränning, (Ke)

Vatten

 • ha kunskap om vattnets egenskaper och kunna beskriva dess roll som lösningsmedel och som transportmedel i mark och växter, (Ke)

År 8

Ljus

 • ha insikt i hur ljus utbreder sig, reflekteras och bryts samt hur ögat kan uppfatta ljus, (Fy)

Ljud

 • ha insikt i hur ljud skapas, utbreder sig och kan registreras.

Kropp och hälsa 2

Här återfinns samma mål som under kropp och hälsa 1.

 • kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
 • ha kunskap om beroendeframkallande medels inverkan på hälsa.
 • ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans.

Sex och samlevnad

 • ha kunskap om vad befruktning innebär, (Bi)
 • ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta, (Bi)
 • kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras ståndpunkter och för olika samlevnadsformer, (Bi)

Ekologi

 • ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska termer.
 • kunna ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem

År 9

Miljö

 • kunna använda resultat av mätningar och experiment i diskussioner om miljöfrågor, (Ke)
 • kunna utföra och tolka enkla mätningar av miljöfaktorer, (Bi)
 • kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp, (Ke)
 • kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället. (kemi)
 • ha kunskap om olika energiformer och energiomvandlingar samt vid tekniska tillämpningar miljö-,resurs- och säkerhetsaspekter. (fysik)

Astronomi

 • ha kunskap om vårt solsystem samt om stjärnor och deras utveckling, (Fy)
 • ha insikt i universums uppbyggnad och om hur denna kunskap utvecklats genom tiderna, (Fy)

Ellära 2

Här återfinns samma mål som under ellära 1.

 • ha kunskap om principerna för den elektriska kretsen och känna till begrepp som ström, spänning, elektrisk energi och effekt samt om olika sätt att generera elektrisk ström.

Genetik och evolution

 • ha kännedom om det genetiska arvet, (Bi)
 • känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren för och betydelsen av biologisk mångfald, (Bi)
 • kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik, (Bi)

Övrigt

 • ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form, (No)
 • ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra, (No)
 • ha insikt om skillnaden mellan naturvetenskapliga påståenden och värderande ståndpunkter, (No)
 • kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad, (No)
 • ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor. (No)
 • kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kan missbrukas, (No)
 • ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska system på jorden, (No)

Sidor på manotek som ej länkats in

Diverse

Talböcker

Ämnesindelat

Indelat efter årskurs