Teknik specialisering

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förmågor

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 • Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 • Förmåga att lösa tekniska problem.
 • Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 • Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 • Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 • Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 • Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 • Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 1. Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande.
 2. Praktisk eller teoretisk tillämpning av teknikområdet.
 3. Entreprenörskapets villkor och förutsättningar.
 4. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.
 5. Teknisk problemanalys, problemlösning, rimlighetsbedömning och värdering av egna och andras lösningar.
 6. Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen.
 7. Utrustning, till exempel programvara, maskiner och verktyg i vid mening. Val av dessa med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Tekniskt språk, teknisk kommunikation och dokumentation inom det valda teknikområdet.

Exempel på teknikområden

Vi ska diskutera och komma överens om ett teknikområde som vi arbetar med.

Tekniska verktyg

 • Arduino för elektroinkkonstruktion. Arduino.cc
 • SketchUp för CAD
 • Dia för kretsritningar och scheman