Statistiska metoder

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök


[redigera]
Mål för undervisningen Redovisningsmetoder

Du ska bli förtrogen med olika statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar.


Statistiska metoder handlar om insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Kuriosa

Så här såg det ut i Kungliga Skolöverstyrelsen läroplanen för gymnasieskolan 1960, Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet. Filen finns för nedladdning här.

Exempel

Avsikten är inte, att lärjungarna skall få mer än en allmän orientering över statistikens grundbegrepp. Vikt skall alltså inte läggas vid att bibringa dem någon rutin för behandling av statistiskt material. Därför bör de numeriska värdena tillrättaläggas så, att räkningarna blir så enkla som möjligt.

Sid 138.


Man kan fundera över hur stora förändringar statistikämnet genomgått med den digitalisering som skett sedan 1960.

Repetition Ma1c - Statistik i samhälle och vetenskap

Att göra och rapportera en statistisk undersökning

Global Temperature Anomaly
Global Temperature Anomaly

Teori och problemformulering

 • Vad ska vi ta reda på?
 • Hur ser en teoretisk modell ut?
 • Vilka variabler finns det att ta hänsyn till?
 • Vilken population vill vi undersöka?

När man planerar undersökningen bestämmer vilken typ av data man skall samla in och hur data skall samlas in.

Datainsamlingen kan ske med:

 • mätinstrument i tekniska eller naturvetenskapliga sammanhang
 • psykologiska tester
 • olika register med tidigare insamlade data
 • frågeformulär
 • brevenkäter
 • telefonintervjuer
 • intervjuer ute på stan
 • frågor i hemsidor eller sociala medier
 • eller andra former

Det är mycket viktigt att tänka igenom hur data-insamlingen skall gå till för att vi ska ha en möjlighet att tolka resultaten.


I analyssteget sammanfattas de gjorda observationerna och jämförs med de uppställda teorierna.

Resultat från statistiska undersökningar presenteras ofta i en rapport med tabeller och diagram som sammanfattar det viktigaste. Eftersom rapporten läses av andra och kan komma att användas som underlag för olika beslut är det viktigt att informationen presenteras på ett lättfattligt sätt för att undvika missförstånd. Man får också akta sig för att vinkla resultatet av undersökningen så att det ger en skev eller missvisande bild.

Svarsbortfall

När man gör enkät- och intervjuundersökningar är det vanligt att en del av de utvalda intervjupersonerna inte är anträffbara. Och av dem som är anträffbara brukar ett antal vägra att medverka i undersökningen. Svarsbortfall innebär problem därför att man nästan alltid måste utgå från att dessa personer kanske svarar annorlunda än dem som deltagit i undersökningen.

Stickprovsundersökningar

Exempel

Pia har 2000 blandade muttrar i en låda. De kan vara av typen M6 eller M8. Hon tar ut 40 muttrar och räknar att sex av dessa är M6. Hur många M6 är det rimligt att anta att det finns i lådan?

Svar: [math]\displaystyle{ antalet = 2000 \cdot \frac{6}{40} = 300 }[/math]


Felmarginal

Vid stickprovsundersökningar anges ofta en felmarginal. Det är exempelvis vanligt med undersökningar av väljarsympatier där resultatet anges som att ett parti kan förväntas få exempelvis 25 [math]\displaystyle{ \pm }[/math] 2.7 % av rösterna.

[redigera]

Funktioner i Excel

Programmeringsuppgift

Arean av en rektangel

Uppgift

Kör programmet (igen) och kopiera mätdata in i Excel. Rita ett diagram.

Vad händer? Är det en funktion som visas?


Du kan köra programmet på repl.it men det blir snyggare när du kopierar från Idle.

xy-scatter i Excel

Excel kan mycket och har mängder med funktioner vilket gör att det också lätt kan bli fel. Många använder programmet inom ekonomi och där är behoven annorlunda än för tekniker och naturvetare som vill rita grafer av funktioner hellre än tårtdiagram och stapeldiagram.

Google spreadsheets fungerar ofta bättre och kan vara att föredra men Excel kommer sannolikt att vara defactostandard i företagen för lång tid framöver.

Vi kommer att behöva lära oss rita diagram i GeoGebra eftersom det är verktyget vi har tillgång till på digitala prov.

Fallgrop 1

Problem: Data från två kolumner kopieras in i en kolumn.

Åtgärd: Markera kolumnen - Klicka Data - Text till kolumnere, nästa - välj avgränsare, exempelvis mellanslag

Fallgrop 2

Problem: Du skapar ett diagram och ser två kurvor som inte är vad du förväntade dig.

Åtgärd: Du måste få Excel att plotta arean som funktion av bredden. Det betyder att Excel ska hantera dina data som talpar, (x, y). Markera dina data och Klicka Infoga -

Att skapa histogram på olika sätt

Så här kan det se ut om man gör histogrammet i Excel.
Så här kan det se ut om man gör histogrammet i Excel.

Histogram är en sorts stapeldiagram som visar hur många det finns för varje egenskapsintervall.

Testa att skapa histogrammet i Excel.

Det går alldeles utmärkt att göra histogram och annat i GGB.

1, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 3, 4