Teknik 2

Från Wikiskola
Version från den 18 augusti 2015 kl. 11.23 av Hakan (diskussion | bidrag) (Obligatorisk läsning)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om den här sidan

Vad kan fusionsenergin ge oss i framtiden?

Teknik 2 är en kurs med ett omfattande innehåll men trots det finns det inget läromedel att köpa. Vi kommer att inhämta kunskaperna genom att läsa texter på Wikipedia och i andra källor. En stor del av kursens stoff kommer att inhämtas vid studiebesök.

Det centrala innehållet och förmågorna har hämtats från kursplanen i Teknik.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
 • Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
 • Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
 • Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
 • Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
 • De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.
 • Matematiska modeller för givna förlopp.
 • Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar samt hur mätdata inhämtas, analyseras och redovisas.
 • Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.

Förmågor

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
 2. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 3. Förmåga att lösa tekniska problem.
 4. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 5. Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 6. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 7. Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 8. Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 9. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

Litteratur

Vi använder ingen tryckt lärobok i kursen men kommer att använda texter på nätet. Många av texterna ligger på engelska Wikipedia. Du finner den svenska versionen genom att klicka på språklänken i vänsterspalten. De svenska texterna är oftast kortare.

Obligatorisk läsning

Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system

Bedömning: Litteraturseminarium

Motorer och generatorer

Bedömning: Skriftligt prov

Energiomvandling vidl fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft

Bedömning: Grupparbete med redovisning av ett område. Alla ska dock ha läst allt och kunna ge respons.

Mätgivare och komponenter

Till projektet

Bedömning: Skriftlig rapport som sammanfattar innehållet om sensorer och Arduino, mm ovan.

Examinering av litteraturläsningen

Examineringen är varierad och nyttjar seminarier, skriftliga prov, gruppredovisningar och individuellt skrivna rapporter.

Projekt för samverkan med högre studier och näringsliv

 • Samarbete med maskinteknik vid KTH.
 • Energiomvandling i datorer
  • Kylning av datorer
  • Servern med fläktar och laminärflöde.
 • Koppling till Arkitektur och till grön teknik. Därmed kan vi använda standardprodukter för hus och hem.
  • Exempel: Smarta hem - övervakning.
  • Värmepumpar
  • Solceller
 • Energiomvandling i bilar ihop med Yrkesgymnasiet.
 • Energiomvandling i kroppen vid fysisk aktivitet
 • Caddar skola i min klass och T2 mäter temp i hela skolan. Modellering 3D?
 • Upplägg som idrotten med många studiebesök. Vi besöker företag och de presenterar sin verksamhet.
  • Viktigt! Vad kan vi erbjuda företagen?
  • Exempel: kraftvärmeverk
 • Tekniska muséet.
 • STI, YH-utbildning, Lars Hjort.

Slutprojekt

Uppgift
Ditt egna projekt

Du ska bygga en liten energisnål enhet som mäter temperatur, samt två valfria storheter, lagrar mätdata och är självförsörjande med energi i minst en vecka.

Du får låna material av skolan.

Du ska redovisa projekt i en rapport. Rapporten ska behandla, material, konstruktion, testresultat, utvärdering och diskussion.