Skillnad mellan versioner av "Teknik 2"

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Om den här sidan)
 
(36 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Om den här sidan ==
+
__NOTOC__
[[File:Gillette fusion power.jpg|Gillette fusion power|340px | right | Vad kan fusionsenergin ge oss i framtiden?]]
 
  
Teknik 2 är en kurs med ett omfattande innehåll men trots det finns det inget läromedel att köpa. Vi kommer att inhämta kunskaperna genom att läsa texter på Wikipedia och i andra källor. En stor del av kursens stoff kommer att inhämtas vid studiebesök.
+
[[kategori: Teknik 2]]
  
Det centrala innehållet och förmågorna har hämtats från [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/tek?tos=gy&subjectCode=tek&lang=sv kursplanen i Teknik].
+
=== [[Om Teknik 2-kursen]] ===
  
== Centralt innehåll ==
+
=== [[Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system]] ===
  
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
+
=== [[Hållfasthetslära]] ===
  
* Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
+
=== [[Elektriska motorer och generatorer]] ===
* Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
 
* Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
 
* Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
 
* Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
 
* De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.
 
* Matematiska modeller för givna förlopp.
 
* Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.
 
* Planering och genomförande av experimentella undersökningar samt hur mätdata inhämtas, analyseras och redovisas.
 
* Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.
 
  
== Förmågor ==
+
=== [[Dimensionsanalys och rimlighetsbedömningar]] ===
  
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
+
=== [[Energiavsnittet]] ===
  
# Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.
+
=== [[Sensorer]] ===
# Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle.
 
# Förmåga att lösa tekniska problem.
 
# Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier.
 
# Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information.
 
# Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.
 
# Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv.
 
# Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling.
 
# Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.
 
  
== Litteratur ==
+
=== [[Studieresor Teknik]] ===
  
Vi använder ingen tryckt lärobok i kursen men kommer att använda texter på nätet. Många av texterna ligger på engelska Wikipedia. Du finner den svenska versionen genom att klicka på språklänken i vänsterspalten. De svenska texterna är oftast kortare.
+
=== [[Slutprojektet i Teknik 2]] ===
  
=== Obligatorisk läsning ===
+
=== [[Furhat]] ===
 
 
==== Mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics) Transmission (mechanics)]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_drive_system Hydraulic drive system]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_machinery Hydraulic machinery]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_engineering Electrical engineering]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission Electric power transmission]
 
 
 
'''Bedömning''': Litteraturseminarium
 
 
 
==== Motorer och generatorer ====
 
 
 
* [http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html Electric motors and generators]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor Electric motor]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator Electric generator]
 
 
 
'''Bedömning''': Skriftligt prov
 
 
 
==== Energiomvandling vidl fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion Nuclear fusion]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power Fusion power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fission Nuclear fission]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power Solar power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power Wind power]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower Hydropower]
 
 
 
'''Bedömning''': Grupparbete med redovisning av ett område. Alla ska dock ha läst allt och kunna ge respons.
 
 
 
==== Mätgivare och komponenter ====
 
 
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor Sensor]
 
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Transducer Transducer]
 
 
 
==== Till projektet ====
 
 
 
* [http://www.arduino.cc Arduino]
 
* [https://sv.wikiversity.org/wiki/Arduino Arduino på Wikiversity]
 
 
 
'''Bedömning''': Skriftlig rapport som sammanfattar innehållet om sensorer och Arduino, mm ovan.
 
 
 
== Examinering av litteraturläsningen ==
 
 
 
Examineringen är varierad och nyttjar seminarier, skriftliga prov, gruppredovisningar och individuellt skrivna rapporter.
 
 
 
Demonstratorer för energiomvandlingar och transmission i Algodoo.
 
 
 
== Projekt för samverkan med högre studier och näringsliv ==
 
 
 
* Acreo
 
* Samarbete med maskinteknik vid KTH.
 
* Energiomvandling i datorer
 
** Kylning av datorer
 
** Servern med fläktar och laminärflöde.
 
* Koppling till Arkitektur och till grön teknik. Därmed kan vi använda standardprodukter för hus och hem.
 
** Exempel: Smarta hem - övervakning.
 
** Värmepumpar
 
** Solceller
 
* Energiomvandling i bilar ihop med Yrkesgymnasiet.
 
* Energiomvandling i kroppen vid fysisk aktivitet
 
* Caddar skola i min klass och T2 mäter temp i hela skolan. Modellering 3D?
 
* Upplägg som idrotten med många studiebesök. Vi besöker företag och de presenterar sin verksamhet.
 
** Viktigt! Vad kan vi erbjuda företagen?
 
** Exempel: kraftvärmeverk
 
* Tekniska muséet.
 
* STI, YH-utbildning, Lars Hjort.
 
 
 
== Slutprojekt ==
 
 
 
{{uppgruta | Ditt egna projekt
 
 
 
Du ska bygga en liten energisnål enhet som mäter temperatur, samt två valfria storheter, lagrar mätdata och är självförsörjande med energi i minst en vecka.
 
 
 
Du får låna material av skolan.
 
 
 
Du ska redovisa projekt i en rapport. Rapporten ska behandla, material, konstruktion, testresultat, utvärdering och diskussion.
 
 
 
}}
 
 
 
== Bedömning ==
 
 
 
För betyg A gäller följande kunskapskrav (fet stil) samt inskjutna kommentarer under varje stycke. Kommentarerna syftar till att tydliggöra och exemplifiera hur bedömningen kan genomföras.
 
 
 
'''Eleven redogör utförligt och nyanserat för energiomvandling, energiöverföring samt funktioner och begränsningar hos olika energisystem. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar hos energisystem utifrån systemens begränsningar, säkerhet och hållbart samhälle.'''
 
: Bedömningen kan ske genom seminarier, uppsatser eller muntliga presentationer.
 
 
 
'''Eleven löser avancerade tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, teorier och modeller.'''
 
: Något skriftligt prov kan vara lämpligt men tyngden bör ligga på ett självständigt projektarbete med muntlig eller skriftlig rapportering.
 
 
 
'''Eleven utför avancerade beräkningar och analyser av tekniska system med hjälp av kalkyl- och beräkningsprogram samt bedömer rimligheten i sina resultat.'''
 
: Laborationer, studiebesök, beräkningsuppgifter och hemtentor kan användas för att värdera elevernas kunskaper på detta område.
 
 
 
'''Eleven undersöker avancerade tekniska system avseende funktionssamband och begränsningar samt redogör utförligt och nyanserat för genomförd undersökning och funna resultat utifrån tekniska, fysikaliska och matematiska samband. Dessutom använder eleven med säkerhet datoriserade visualiserings- och simuleringsprogram för att beräkna, visualisera och analysera tekniska processer och system.'''
 
: Ett större projektarbete (eventuellt i grupp) ger grund för bedömning på detta område.
 
 
 
'''När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.'''
 
: I de projekt, uppgifter, uppsatser etc som förekommer under kursen förs ett kontinuerligt samtal mellan lärare och elev där växelspelet mellan av eleven presenterade arbeten och lärarens respons skapar en process som utvecklar elevens förmågor.
 

Nuvarande version från 1 april 2019 kl. 14.20